Организациона јединица, предходно пријављена у Регистар, може добити препис Обавештења о разврставању.

Потребно је поднети:

-писани захтев, потписан и оверен печатом подносиоца

- попуњен у свим пољима одговарајући образац (РЈР-1, РЈР-1Б, РЈР-С и др. у зависности од облика организовања) 


На издавање преписа Обавештења о разврставању, за политичке организације, установе у приватној својини, синдикалне организације и остале облике организовања у приватној својини, наплаћује се административне таксе у износу од

420 динара. Такса се не наплаћује за препис Обавештења о разврставању који се односи на пословне, oрганизационе и друге јединице у саставу јединица разврставања.

 

Прималац је: буџет Републике Србије

Сврха уплате: републичка административна такса

Рачун примаоца: 840-742221843-57

Број модела: 97

 

Позив на број у зависности од општине на којој је седиште

 

Назив општине

Позив на број

Назив општине

Позив на број

Барајево

68-010

Палилула

53-015

Вождовац

41-019

Раковица

29-120

Врачар

38-020

Савски венац

50-016

Гроцка

62-012

Сопот

47-017

Звездара

32-022

Стари град

44-018