На основу писаног захтева може се издати списак субјеката које се региструју у Регистру јединица разврставања.

Преглед података садржи: матични број, ПИБ, делатност, назив, седиште (општина, насеље, улица и број), датум настанка.

 

Накнада за израду прегледа из регистра утврђена је Ценовником услуга организационих јединица градске управе града Београда (“Службени лист Града Београда” бр.137/20), којим је прописано да се израда прегледа из регистра наплаћује 795,00 динара према норма часу, за коју издаје рачун кориснику услуге, а коју организациона јединица градске управе обрачунава на основу стварно утрошеног времена за извршење услуге.

 

За додатна објашњења можете се обратити на телефоне: 360-5713, 362-0198, 360-5762