На основу писаног захтева може се издати списак субјеката које се региструју у Регистру јединица разврставања.

Преглед података садржи: матични број, ПИБ, делатност, назив, седиште (општина, насеље, улица и број), датум настанка.

 

Такса за израду прегледа из регистара износи 5056,00 динара

 

НАЧИН ИСПУЊАВАЊА НАЛОГА ЗА УПЛАТУ

Сврха уплате: градска административна такса

Прималац: буџет града Београда

Уплатни рачун:840-742241843-03
(за електронско плаћање 840000074224184303)

Модел број: 97

Позив на број модел: матични број подносиоца

 

За додатна објашњења можете се обратити на телефоне: 360-5713, 362-0198, 360-5717