Издавање потврде се врши на писани захтев у сврху идентификације у судским и другим поступцима.

 

Издавање потврде подлеже наплати административне таксе:

 

Износ таксе: 320,00 динара,

НАЧИН ИСПУЊАВАЊА НАЛОГА ЗА УПЛАТУ

Сврха уплате: градска административна такса

Прималац: буџет града Београда

Уплатни рачун:840-742241843-03
(за електронско плаћање 840000074224184303)

Модел број: 97

Позив на број модел: матични број организације

 

За додатна објашњења можете се обратити на телефоне: 360-5713, 362-0198, 360-5762