Захтев за издавање потврде о висини просечне бруто и нето зараде у Београду по степену стручне спреме, секторима делатности, месечној и годишњој динамици

У захтеву је потребно навести име и презиме лица које тражи потврду, образложење у које се сврхе потврда користи, адреса становања лица за које се потврда издаје, односно на коју се може службеним путем проследити потврда, општина становања.