Захтев за издавање потврде о повећању цена на мало и трошкова живота у Београду

У захтеву је потребно навести име и презиме лица које тражи потврду, адреса становања, општину, период на који се односи тражени податак и сврху подношења захтева.