Потрошачке цене у Београду, у мају 2021. године, повећане су за 0,2 % у односу на април 2021. године. У поређењу са истим месецом прошле године, потрошачке цене су повећане за 3,2 % , док су у поређењу са децембром 2020. године, веће за 2,7 %. Посматрано по главним групама производа и услуга, у мају 2021. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групи Ресторани и хотели (0,6 %),  Храна и безалкохолна пића (0,5 %), Транспорт и Рекреација и култура (0,4 %), Осталa робa и услуге (0,2 %), Стан, вода, ел. енергија, гас и друга горива, Комуникације и Алкохолна пића и дуван (0,1 %). Пад цена је забележен у групи Одећа и обућа и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (- 0,2 %) || У Београду у априлу 2021. године у односу на април 2020.године, забележено је повећање броја долазака  туриста за 2442 % и броја ноћења за 519 %. Највећи број ноћења у априлу 2021. године су остварили туристи из Русије 8233, Црне Горе 5160, Турске 4775,  Босне и Херцеговине 4581, Кине 2683 и Северне Македоније 2466 || Просечна (бруто) зарада у периоду јануар-март 2021.год. износила је 108415 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 7,1%, а реални за 5,4% 

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Maj ,2021

100,2

Просечне зараде

Март, 2021

111393

Индекс номиналних зарада

Март, 2021

108,8

Индекс реалних зарада

Март, 2021

107,1

Индекс индустријске производње

Април, 2021

102,8

Број рођених

Април, 2021

1552

Број умрлих

Април, 2021

2986

Број склопљених бракова

Април, 2021

437

Број разведених бракова

Април, 2021

217

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2019

218356

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

 
 

 

 

 
 

 

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2018

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда 2018