Потрошачке цене у Београду, у  мају 2019. године,  остале су на истом нивоу  у односу на претходни месец. Посматрано по главним групама производа и услуга, у мају 2019. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Ресторани и хотели (1,2%) и Транспорт (0,7%). Пад цена је забележен у групи Храна и безалкохолна пића (-0,7 %)|| У Београду у априлу 2019. године, у односу на април 2018. године, забележено је повећање броја долазака туриста за 8 % и ноћења за 11%.  Највећи број ноћења у априлу 2019. године су остварили туристи из Кине 14288, Турске 11139, Немачке 9957, Русије 9386, Црне Горе 8308 и Хрватске 8291|| Просечна (бруто) зарада у марту 2019. износила је 93350 РСД што у односу на претходни месец представља номинални раст од 3,9%, а реални за 3,4%. Стопа  регистроване незапослености у првом кварталу 2019. износила је 9,5%.(По старосним групама :15-29 година – 17,7%; 30-44 године – 35,1%; 45-65 године – 47,2%.)

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Мај, 2019

100,0

Просечне зараде

Март, 2019

93350

Индекс номиналних зарада (III/II 2019)

Март, 2019

103,9

Индекс реалних зарада (III/II 2019)

Март, 2019

103,4

Индекс индустријске производње

Април,2019

100,2

Број рођених

Април, 2019

1530

Број умрлих

Април, 2019

1928

Број склопљених бракова

Април, 2019

499

Број разведених бракова

Април, 2019

270

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2018

252524

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.