У Београду у јуну 2021. године у односу на јун 2020.године, забележено је повећање броја долазака  туриста за 181 % и броја ноћења за 177 %. Највећи број ноћења у јуну 2021. године су остварили туристи из Индије 12652, Русије 9851, Босне и Херцеговине 9738, Турске 8138, Црне Горе 6363 и Северне Македоније 6011 || Потрошачке цене у Београду, у јуну 2021. године, повећане су за 0,1 % у односу на мај 2021. године. У поређењу са истим месецом прошле године, потрошачке цене су повећане за 2,7 % , док су у поређењу са децембром 2020. године, веће за 2,8 %. Посматрано по главним групама производа и услуга, у јуну 2021. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групи Рекреација и култура (2,1 %), Транспорт (0,7 %), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,5 %), Здравство (0,4 %), Осталa робa и услуге (0,3 %), Стан, вода, ел. енергија, гас и друга горива и Ресторани и хотели (0,2 %) и Одећа и обућа (0,1 %). Пад цена је забележен у групи Храна и безалкохолна пића (- 0,6 %) и Комуникације (-0,1 %) || Просечна (бруто) зарада у периоду јануар-април 2021.год. износила је 109085 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 8,0%, а реални за 6,0% 

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Јун ,2021

100,1

Просечне зараде

Мај, 2021

110395

Индекс номиналних зарада

Мај, 2021

99,4

Индекс реалних зарада

Мај, 2021

99,2

Индекс индустријске производње

Јун, 2021

104,2

Број рођених

Јун, 2021

1751

Број умрлих

Јун, 2021

2148

Број склопљених бракова

Јун, 2021

932

Број разведених бракова

Јун, 2021

256

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2019

218356

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

 
 

 

 

 
 

 

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.