У Београду у јуну 2020. године у односу на јун 2019.године, забележено је смањење броја долазака туриста за 84 % и броја ноћења за 79 %. Највећи број ноћења у јуну 2020. године су остварили туристи из Босне и Херцеговине 3381, Немачке 2168, Турске 2108, Црне Горе 1920, Русије 1808 и Хрватске 1607 || Просечна (бруто) зарада у периоду јануару-мaj 2020.год. износила је 100844 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 8,8%, а реални за 7,3% || Потрошачке цене у Београду, у јуну 2020. године, повећане су за 0,6% у односу на мај 2020. године. У поређењу са истим месецом прошле године, потрошачке цене су повећане за 1,7 %, као и у поређењу са децембром 2019. године. Посматрано по главним групама производа и услуга, у јуну 2020. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групи Рекреација и култура (3,8%), Храна и безалкохолна пића (1,0%), Одећа и обућа (0,7 %), Здравство (0,4 %), Стан, вода, ел. енергија гас и друга горива (0,3 %), Транспорт и Ресторани и хотели (0,1 %). Пад цена је забележен у групи Комуникације (за - 0,8%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за - 0,2%) и Алкохолна пића и дуван (за - 0,1%)

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Јун, 2020

100,6

Просечне зараде

Мај, 2020

100295

Индекс номиналних зарада (V/IV 2020)

Мај, 2020

99,9

Индекс реалних зарада (V/IV 2020)

Мај, 2020

100,1

Индекс индустријске производње

Јун, 2020

104,0

Број рођених

Јун, 2020

1726

Број умрлих

Јун, 2020

1924

Број склопљених бракова

Јун, 2020

618

Број разведених бракова

Јун, 2020

257

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2019

218356

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

 
 

 

 

 
 

 

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.