У односу на децембар 2017. године, у децембру 2018. године забележено је повећање броја долазака туриста за 8% као  и ноћења за 8%. Највећи број ноћења су остварили туристи из Грчке 14433, Словеније 12025, Хрватске 11581, Турске 8934, Бугарске 8641 и Македоније 7612. У 2018. години у односу на 2017. годину дошло је до повећања броја долазака туриста за 12 % и ноћења за 13 % || Просечна (бруто) зарада у периоду јануар-новембар 2018. износила је 83351 РСД што у односу на исти период прошле године представља номинални раст од 5,5%, а реални за 3,7%. Стопа регистроване незапослености у четвртом кварталу 2018. износила је 9,4%, што је смањење за 0,2% у односу на трећи квартал 2018. (По старосним групама :15-29 година – 18,2%; 30-44 године – 34,6%; 45-65 године – 47,2%.) || Потрошачке цене у Београду, у  децембру 2018. године,  смањене су за 0,1 % у односу на претходни месец. На ово смањење највише је утицао пад цена горива 

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Децембар, 2018

99,9

Просечне зараде

Новембар, 2018

85171

Индекс номиналних зарада (XI/X 2018)

Новембар, 2018

101,0

Индекс реалних зарада (XI/X 2018)

Новембар, 2018

101,4

Индекс индустријске производње

Децембар, 2018

97,1

Број рођених

Новембар, 2018

2008

Број умрлих

Новембар, 2018

1938

Број склопљених бракова

Новембар, 2018

624

Број разведених бракова

Новембар, 2018

260

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јан/Јун 2018

241325

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.