Архива-Публикације

 

icon pdfСтатистички годишњак Београда 2013

icon pdfStatistical yearbook of Belgrade 2013

Korice2013Статистички годишњак Београда је основна публикација Завода за информатику и статистику у којој се објављују званични статистички подаци за град Београд. Статистички годишњак садржи податке према Програму статистичких истраживања. У обради података коришћени су јединствени методолошки поступци, тако да су подаци упоредиви са одговарајућим показатељима за Републику Србију. Поред података из програма, Статистички годишњак садржи допунске податке неопходне за сагледавање услова живота и рада у Београду као средини са великом агломерацијом становништва, привредних и непривредних делатности. Допунски подаци се односе, пре свега, на показатеље квалитета животне средине, рада јавних комуналних предузећа, пословног простора и друго. Подаци у Годишњаку односе се на територију града Београда, као и на насеље Београд и општине, у складу са законским прописима којима се регулише територијална организација града. Подаци који се односе на град Београд дају се без посебне ознаке, док се за насеље Београд изричито наводи да се односе на тај део градске територије. Завод за информатику и статистику ће са захвалношћу примити сугестије за унапређивање садржаја, превода и изгледа Статистичког годишњака Београда.