Архива-Публикације

 

icon pdfОбразовање у Београду

Индикатор сиромаштва тесно је повезан са нивоом образовања. Процентуални пораст или пад сиромаштва прати се и преко нивоа образовања, при чему је констатовано да је његов ризик два пута већи од просека популације код лица која нису завршила основно образовање. Допринос образовања Стратегији за смањење сиромаштва огледа се у повећању шансе за запошљавање, у реорганизацији система стручног образовања у складу са новим економским потребама, отварањем системских могућности стицања квалификације за одрасле. Увођење обавезног предшколског образовања, оптимализације мреже основних и средњих школа и обезбеђење рационалнијег коришћења средстава за материјалне захтеве школа, боља опремљеност школа за ефикаснију наставу и могућност за стицање вишег знања, такође представљају циљевe за смањење сиромаштва. Спровођење социјалних и економских реформи има за циљ ограничење сиромаштва код свих структура становништва а Завод за информатику и статистику, кроз призму анализе статистичких показатеља из области образовања београдског становништва, даје свој допринос наведеним реформама.