Архива-Публикације

Публикације

Све резултате статистичких истраживања, као званичне статистичке податке, Завод за информатику и статистику објављује у публикацијама: Статистички годишњак Београда и статистичка саопштења.

Поред стандардних публикација Завод за информатику и статистику издаје и посебне публикације које се односе на истраживања везано за миленијумске циљеве или Међународне датуме и догађаје. 

 

icon pdfУпис ђака у средње школе на територији града Београда за школску 2007/2008 годину

Анализа уписа ђака у средње школе на територији града Београда урађена је од стране Завода за информатику и статистику и представља наставак анализе показатеља везаних за Миленијумске циљеве. У циљу остваривања основних људских права – право на образовање, анализа образовних услуга представља план активности пружањем шанси сваком грађанину да себи кроз свој образовни ниво обезбеди егзистенцију. Резултати квалификационих испита у основним школама на територији града Београда показују да избор занимања од стране ученика прати економски и привредни развој нашег друштва које се налази у фази транзиције и у директној је вези са истом. У анализи су дати показатељи: – општи подаци – излазност и пролазност на квалификационим испитима – избор школе – корелација избора занимања – дневне миграције ученика (општина школовања – општина становања). 

 

icon pdf120 ГОДИНА БЕОГРАДСКЕ СТАТИСТИКЕ

Поштовани корисници статистичких података, Част ми је да вам се обратим поводом 120. година статистичке службе у Београду, и да вас подсетим на то да је још у 19. веку статистика била важан сегмент у функционисању Српске државе и њене Управе... 

 

icon pdfОбразовање у Београду

Индикатор сиромаштва тесно је повезан са нивоом образовања. Процентуални пораст или пад сиромаштва прати се и преко нивоа образовања, при чему је констатовано да је његов ризик два пута већи од просека популације код лица која нису завршила основно образовање. Допринос образовања Стратегији за смањење сиромаштва огледа се у повећању шансе за запошљавање, у реорганизацији система стручног образовања у складу са новим економским потребама, отварањем системских могућности стицања квалификације за одрасле. Увођење обавезног предшколског образовања, оптимализације мреже основних и средњих школа и обезбеђење рационалнијег коришћења средстава за материјалне захтеве школа, боља опремљеност школа за ефикаснију наставу и могућност за стицање вишег знања, такође представљају циљевe за смањење сиромаштва. Спровођење социјалних и економских реформи има за циљ ограничење сиромаштва код свих структура становништва а Завод за информатику и статистику, кроз призму анализе статистичких показатеља из области образовања београдског становништва, даје свој допринос наведеним реформама.

 

icon pdfСиромаштво код деце

Национална стратегија смањења сиромаштва у Србији обухвата децу као категорију, чији је релативни ризик сиромаштва за 20% већи од просека популације. Из тог разлога, Завод за информатику и статистику наставља са анализама из области индикатора сиромаштва у Србији тако, да се у овом раду посвећеном сиромаштву код деце, анализирају последњи показатељи сиромаштва по регионима. Посебна пажња је усмерена на децу Ромске националности, као и мерама за смањење општег сиромаштва код деце. 

 

icon pdfЛица са инвалидитетом у Београду

Публикација „Лица са инвалидитетом у Београду“ настала је као резултат посебног статистичког истраживања за 2006. годину, које је Завод за информатику и статистику обавио у периоду јануар-фебруар 2006.год. Уједно Публикација представља допринос Завода напору који град Београд улаже у унапређење положаја и квалитета живота лица са инвалидитетом. Основни мотив за израду Публикације представљала је чињеница да за проблематику лица са инвалидитетом не постоје квалитетни и потпуни подаци, обједињени на једном месту и са истим степеном упоредивости.