Архива-Публикације

Публикације

Све резултате статистичких истраживања, као званичне статистичке податке, Завод за информатику и статистику објављује у публикацијама: Статистички годишњак Београда и статистичка саопштења.

Поред стандардних публикација Завод за информатику и статистику издаје и посебне публикације које се односе на истраживања везано за миленијумске циљеве или Међународне датуме и догађаје. 

 

icon pdfОбразовање у Београду

Индикатор сиромаштва тесно је повезан са нивоом образовања. Процентуални пораст или пад сиромаштва прати се и преко нивоа образовања, при чему је констатовано да је његов ризик два пута већи од просека популације код лица која нису завршила основно образовање. Допринос образовања Стратегији за смањење сиромаштва огледа се у повећању шансе за запошљавање, у реорганизацији система стручног образовања у складу са новим економским потребама, отварањем системских могућности стицања квалификације за одрасле. Увођење обавезног предшколског образовања, оптимализације мреже основних и средњих школа и обезбеђење рационалнијег коришћења средстава за материјалне захтеве школа, боља опремљеност школа за ефикаснију наставу и могућност за стицање вишег знања, такође представљају циљевe за смањење сиромаштва. Спровођење социјалних и економских реформи има за циљ ограничење сиромаштва код свих структура становништва а Завод за информатику и статистику, кроз призму анализе статистичких показатеља из области образовања београдског становништва, даје свој допринос наведеним реформама.

 

icon pdfСиромаштво код деце

Национална стратегија смањења сиромаштва у Србији обухвата децу као категорију, чији је релативни ризик сиромаштва за 20% већи од просека популације. Из тог разлога, Завод за информатику и статистику наставља са анализама из области индикатора сиромаштва у Србији тако, да се у овом раду посвећеном сиромаштву код деце, анализирају последњи показатељи сиромаштва по регионима. Посебна пажња је усмерена на децу Ромске националности, као и мерама за смањење општег сиромаштва код деце. 

 

icon pdfЛица са инвалидитетом у Београду

Публикација „Лица са инвалидитетом у Београду“ настала је као резултат посебног статистичког истраживања за 2006. годину, које је Завод за информатику и статистику обавио у периоду јануар-фебруар 2006.год. Уједно Публикација представља допринос Завода напору који град Београд улаже у унапређење положаја и квалитета живота лица са инвалидитетом. Основни мотив за израду Публикације представљала је чињеница да за проблематику лица са инвалидитетом не постоје квалитетни и потпуни подаци, обједињени на једном месту и са истим степеном упоредивости. 

 

icon pdfЖене и мушкарци у Београду кроз статистику

Публикација "Жене и мушкарци у Београдз кроз статистику" настала је као резултат све већих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу. Равноправност полова чији је циљ стварање услова за једнаке родне могућности, ствара потребу за доношењем одговарајућих мера за системско праћење одговарајућих статистичких података...