Архива-Публикације

Публикације

Све резултате статистичких истраживања, као званичне статистичке податке, Завод за информатику и статистику објављује у публикацијама: Статистички годишњак Београда и статистичка саопштења.

Поред стандардних публикација Завод за информатику и статистику издаје и посебне публикације које се односе на истраживања везано за миленијумске циљеве или Међународне датуме и догађаје. 

 

 

 

Публикација Београд у бројкама настала је са жељом да се подаци о Београду који се најчешће траже учине доступнијим. За ову прилику презентирамо податке за 2017. годину, за коју су завршена сва предвиђена статистичка истраживања. Уколико се поједини подаци, који су због свог значаја увршћени у ову публикацију, односе на неку од претходних година, то је из разлога што се њихово прикупљање не ради сваке године.

Уколико смо овим путем успели да вас заинтересујемо за шири и детаљнији преглед података, у могућности смо да вам ставимо на располагање и наше публикације Статистички годишњак Београда, и Статистичка саопштења. Извори података за ову публикацију су редовна статистичка истраживања и Попис становништва 2011. године. Поред тога коришћени су подаци јавних комуналних предузећа, Секретаријата за заштиту животне средине, Секретаријата за саобраћај, Републичког хидрометеоролошког завода, Агенције за привредне регистре и других. 

 

Преузмите публикацију у PDF формату:
Београд у бројкама - српско издање

Belgrade in figures - енглеско издање

 

icon pdfСтатистички годишњак Београда 2016

icon pdfStatistical yearbook of Belgrade 2016

 

Статистички годишњак Београда је основна статистичка публикација Градске управе града Београда у којој се објављују званични статистички подаци за град Београд.

Од 1948. године, Годишњак је објављивао Завод за информатику и статистику и организације које су му претходиле. Од 2016. године, престанком рада Завода, статистика постаје организациони део Секретаријата за управу Градске управе града Београда.

Статистички годишњак садржи податке према Програму статистичких истраживања. У обради података коришћени су јединствени методолошки поступци, тако да су подаци упоредиви са одговарајућим показатељима за Републику Србију.

Поред података из програма, Статистички годишњак садржи допунске податке неопходне за сагледавање услова живота и рада у Београду као средини са великом агломерацијом становништва, привредних и непривредних делатности. Допунски подаци се односе, пре свега, на показатеље квалитета животне средине, рада јавних комуналних предузећа, пословног простора и друго.

Подаци у Годишњаку односе се на територију града Београда, као и на насеље Београд и општине, у складу са законским прописима којима се регулише територијална организација града. Подаци који се односе на град Београд дају се без посебне ознаке, док се за насеље Београд изричито наводи да се односе на тај део градске територије.

У 2017. години обележено је 130 година постојања статистичке службе у Београду, што говори о статистици као важном сегменту функционисања београдске управе, још у 19 веку.

Секретаријат за управу – Сектор статистике ће са захвалношћу примити све предлоге и сугестије за унапређивање квалитета садржаја Статистичког годишњака Београда, као и његовом прилагођавању потребама корисника.

 

Београд, 2017.
Секретар
Милан Бркљач

icon pdfПреузмите цео Годишњак 2016

 

По областима
 

icon pdfСтатистички годишњак Београда 2015

icon pdfStatistical yearbook of Belgrade 2015

 

Statistički godišnjak Beograda je osnovna statistička publikacija Gradske uprave grada Beograda u kojoj se objavljuju zvanični statistički podaci za grad Beograd.

Od 1948. godine, Godišnjak je objavljivao Zavod za informatiku i statistiku i organizacije koje su mu prethodile. Od 2016. godine, prestankom rada Zavoda, statistika postaje organizacioni deo Sekretarijata za upravu Gradske uprave grada Beograda.

Statistički godišnjak sadrži podatke prema Programu statističkih istraživanja. U obradi podataka korišćeni su jedinstveni metodološki postupci, tako da su podaci uporedivi sa odgovarajućim pokazateljima za Republiku Srbiju.

Pored podataka iz programa, Statistički godišnjak sadrži dopunske podatke neophodne za sagledavanje uslova života i rada u Beogradu kao sredini sa velikom aglomeracijom stanovništva, privrednih i neprivrednih delatnosti. Dopunski podaci se odnose, pre svega, na pokazatelje kvaliteta životne sredine, rada javnih komunalnih preduzeća, poslovnog prostora i drugo.

Podaci u Godišnjaku odnose se na teritoriju grada Beograda, kao i na naselje Beograd i opštine, u skladu sa zakonskim propisima kojima se reguliše teritorijalna organizacija grada. Podaci koji se odnose na grad Beograd daju se bez posebne oznake, dok se za naselje Beograd izričito navodi da se odnose na taj deo gradske teritorije.

U 2007. godini obeleženo je 120 godina postojanja statističke službe u Beogradu, što govori o statistici kao važnom segmentu funkcionisanja beogradske uprave, još u 19 veku.

 

Sekretarijat za upravu – Sektor statistike će sa zahvalnošću primiti sve predloge i sugestije za unapređivanje kvaliteta sadržaja Statističkog godišnjaka Beograda, kao i njegovom prilagođavanju potrebama korisnika.

 

Beograd, 2016.           

Sekretar

Milan Brkljač

 

Годишњак-Области

 

icon pdfБеоград у бројкама 2016

icon pdfBelgrade in figures 2016

Публикација Београд у бројкама настала је са жељом да се подаци о Београду који се најчешће траже учине доступнијим. За ову прилику презентирамо податке за 2015. годину, за коју су завршена сва предвиђена статистичка истраживања. Уколико се поједини подаци, који су због свог значаја увршћени у ову публикацију, односе на неку од претходних година, то је из разлога што се њихово прикупљање не ради сваке године.

Уколико смо овим путем успели да вас заинтересујемо за шири и детаљнији преглед података, у могућности смо да вам ставимо на располагање и наше публикације Статистички годишњак Београда, и Статистичка саопштења. Извори података за ову публикацију су редовна статистичка истраживања и Попис становништва 2011. године. Поред тога коришћени су подаци јавних комуналних предузећа, Секретаријата за заштиту животне средине, Секретаријата за саобраћај, Републичког хидрометеоролошког завода, Агенције за привредне регистре и других. 

 

 

icon pdfБеоград у бројкама 2015

icon pdfBelgrade in figures 2015

Публикација Београд у бројкама настала је са жељом да се подаци о Београду који се најчешће траже учине доступнијим. За ову прилику презентирамо податке за 2014. годину, за коју су завршена сва предвиђена статистичка истраживања. Уколико се поједини подаци, који су због свог значаја увршћени у ову публикацију, односе на неку од претходних година, то је из разлога што се њихово прикупљање не ради сваке године.

Уколико смо овим путем успели да вас заинтересујемо за шири и детаљнији преглед података, у могућности смо да вам ставимо на располагање и наше публикације Статистички годишњак Београда, и Статистичка саопштења. Извори података за ову публикацију су редовна статистичка истраживања и Попис становништва 2011. године. Поред тога коришћени су подаци јавних комуналних предузећа, Секретаријата за заштиту животне средине, Секретаријата за саобраћај, Републичког хидрометеоролошког завода, Агенције за привредне регистре и других.