Архива-Публикације

Публикације

Све резултате статистичких истраживања, као званичне статистичке податке, Завод за информатику и статистику објављује у публикацијама: Статистички годишњак Београда и статистичка саопштења.

Поред стандардних публикација Завод за информатику и статистику издаје и посебне публикације које се односе на истраживања везано за миленијумске циљеве или Међународне датуме и догађаје. 

icon pdfСтатистички годишњак Београда 2019

icon pdfStatistical yearbook of Belgrade 2019

 

Статистички годишњак Београда је основна статистичка публикација Градске управе града Београда у којој се објављују званични статистички подаци за град Београд.
 
Од 1948. године, Годишњак је објављивао Завод за информатику и статистику и организације које су му претходиле. Од 2016. године, престанком рада Завода, статистика постаје организациони део Секретаријата за управу Градске управе града Београда.
 
Статистички годишњак садржи податке према Програму статистичких истраживања. У обради података коришћени су јединствени методолошки поступци, тако да су подаци упоредиви са одговарајућим показатељима за Републику Србију.
 
Поред података из програма, Статистички годишњак садржи допунске податке неопходне за сагледавање услова живота и рада у Београду као средини са великом агломерацијом становништва, привредних и непривредних делатности. Допунски подаци се односе, пре свега, на показатеље квалитета животне средине, рада јавних комуналних предузећа и друго.
 
Подаци у Годишњаку односе се на територију града Београда, као и на насеље Београд и општине, у складу са законским прописима којима се регулише територијална организација града. Подаци који се односе на град Београд дају се без посебне ознаке, док се за насеље Београд изричито наводи да се односе на тај део градске територије.
 
У 2107. години обележено је 130 година постојања статистичке службе у Београду, што говори о статистици као важном сегменту функционисања београдске управе, још у 19 веку.
 
Секретаријат за управу – Сектор статистике ће са захвалношћу примити све предлоге и сугестије за унапређивање квалитета садржаја Статистичког годишњака Београда, као и његовом прилагођавању потребама корисника.

 

Београд, Децембар 2020        

Заменик начелника Градске управе града Београда-секретар секретаријата за управу

Никола Прелевић

 

Годишњак-Области

Публикација Београд у бројкама настала је са жељом да се подаци о Београду који се најчешће траже учине доступнијим. За ову прилику презентирамо податке за 2019. годину, за коју су завршена сва предвиђена статистичка истраживања. Уколико се поједини подаци, који су због свог значаја увршћени у ову публикацију, односе на неку од претходних година, то је из разлога што се њихово прикупљање не ради сваке године.

Уколико смо овим путем успели да вас заинтересујемо за шири и детаљнији преглед података, у могућности смо да вам ставимо на располагање и наше публикације Статистички годишњак Београда, и Статистичка саопштења. Извори података за ову публикацију су редовна статистичка истраживања и Попис становништва 2011. године. Поред тога коришћени су подаци јавних комуналних предузећа, Секретаријата за заштиту животне средине, Секретаријата за саобраћај, Републичког хидрометеоролошког завода, Агенције за привредне регистре и других. 

 

 

 

Преузмите публикацију у PDF формату:
Београд у бројкама - српско издање

Belgrade in figures - енглеско издање

 

icon pdfСтатистички годишњак Београда 2018

icon pdfStatistical yearbook of Belgrade 2018

 

Статистички годишњак Београда је основна статистичка публикација Градске управе града Београда у којој се објављују званични статистички подаци за град Београд.
 
Од 1948. године, Годишњак је објављивао Завод за информатику и статистику и организације које су му претходиле. Од 2016. године, престанком рада Завода, статистика постаје организациони део Секретаријата за управу Градске управе града Београда.
 
Статистички годишњак садржи податке према Програму статистичких истраживања. У обради података коришћени су јединствени методолошки поступци, тако да су подаци упоредиви са одговарајућим показатељима за Републику Србију.
 
Поред података из програма, Статистички годишњак садржи допунске податке неопходне за сагледавање услова живота и рада у Београду као средини са великом агломерацијом становништва, привредних и непривредних делатности. Допунски подаци се односе, пре свега, на показатеље квалитета животне средине, рада јавних комуналних предузећа и друго.
 
Подаци у Годишњаку односе се на територију града Београда, као и на насеље Београд и општине, у складу са законским прописима којима се регулише територијална организација града. Подаци који се односе на град Београд дају се без посебне ознаке, док се за насеље Београд изричито наводи да се односе на тај део градске територије.
 
У 2107. години обележено је 130 година постојања статистичке службе у Београду, што говори о статистици као важном сегменту функционисања београдске управе, још у 19 веку.
 
Секретаријат за управу – Сектор статистике ће са захвалношћу примити све предлоге и сугестије за унапређивање квалитета садржаја Статистичког годишњака Београда, као и његовом прилагођавању потребама корисника.

 

Београд, 2019          

в.д. Секретара 

Никола Прелевић

 

Годишњак-Области

 

icon pdfОпштине у Београду

Општине у Београду представљају интерпретацију последњих расположивих података који се односе на београдске општине. Детаљније податке можете пронаћи у Статистичком годишњаку Београда, публикацији Београд у бројкама и редовним месечним издањима Завода за информатику и статистику. 

 

icon pdfОмладина Београда

У настојању да се објективизира слика о младима, да се будућим расправама на тему младих у Београду ослонимо на што валидније индикаторе, статистичке и истраживачке податке, сачинили смо ову студију „Омладина Београда”, којом дајемо представу о друштвеном бићу младе генерације, перспективама младих и сталним „сударима” са новом младом генерацијом. У уводним разматрањима указано је на сву комплексност феномена омладине, на потребу за далеко систематичнијим и дубљим сазнањима о младима, односно на промену приступа уске егзистенцијалне равни, на глобални приступ: материјално-духовно-генетски третман младе генерације. Студија садржи читаву лепезу статистичких података учешћа и заступљености младих у укупној друштвеној структури: бројност младих у становништву, његово учешће у образовној структури, активном становништву, у запослености, до учешћа у друштвено-политичким организацијама.