Потрошачке цене у Београду, у  октобру 2018. године,  повећане су за 0,4 % у односу на претходни месец. На ово повећање највише је утицао раст цена поврћа и горива || Просечна (бруто) зарада у АВГУСТУ 2018. износила је 83990 РСД што у односу на ЈУЛ 2018. представља номинални раст од 0,9%, а реални за 0,4%. Регистрована стопа незапослености у трећем кварталу 2018. износила је 9,6%,што је смањење за 0,5% у односу на други квартал 2018. (По старосним групама :15-29 година – 17,7%; 30-44 године – 35,1%; 45-65 године – 47,2%.) || У односу на септембар 2017. године, у септембру 2018. године забележено је повећање броја долазака туриста за 13% и ноћења за 11%. Највећи број ноћења су остварили туристи из Кине 14467, Немачке 10733, Турске 9740, Израела 8645, САД 8594 и Хрватске 8218.За девет месеци 2018. године дошло је до повећања броја долазака  туриста за 13 % и ноћења за 14 % 

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Октобар, 2018

100,4

Просечне зараде

Август, 2018

83990

Индекс номиналних зарада (VIII/VII 2018)

Август, 2018

100,9

Индекс реалних зарада (VIII/VII 2018)

Август, 2018

100,4

Индекс индустријске производње

Септембар, 2018

98,2

Број рођених

Октобар, 2018

2060

Број умрлих

Октобар, 2018

2168

Број склопљених бракова

Октобар, 2018

918

Број разведених бракова

Октобар, 2018

293

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јан/Јун 2018

241325

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2018

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2018

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2016. 

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда2016

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2015. 

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда2015