Број долазака туриста  у новембру 2021. године у односу на новембар 2020. године већи је  за 149%, док је број ноћења већи за 102% || Просечна (бруто) зарада у периоду јануар-октобар 2021.год. износила је 110570 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 9,3%, а реални за 6,0% || Потрошачке цене у Београду, у децембру 2021. године, повећане су за 0,4 % у односу на новембар 2021. године || БДП Града Београда у 2019. у текућим ценама износио је 2.257.001 милиона РСД, што је пораст од 7,6% у односу на 2018. годину

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Децембар, 2021

100,4

Просечне зараде

Октобар, 2021

114121

Индекс номиналних зарада

Октобар, 2021

111,4

Индекс реалних зарада

Октобар, 2021

105,3

Индекс индустријске производње

Новембар, 2021

100,0

Број рођених

Новембар, 2021

1876

Број умрлих

Новембар, 2021

3238

Број склопљених бракова

Новембар, 2021

441

Број разведених бракова

Новембар, 2021

242

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јан/Јун 2021

252816

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

 
 

 

 

 
 

 

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2020

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда 2020

 

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2021

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2020

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2019

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда 2019

 

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.