Потрошачке цене у Београду, у  априлу 2019. године,  повећане су за 0,6% у односу на претходни месец. На ово повећање највише је утицао раст цена воћа и поврћа || У Београду у марту 2019. године, у односу на март 2018. године, забележено је повећање броја долазака туриста за 5 % и ноћења за 8 %. Највећи број ноћења у марту 2019. године су остварили туристи из Грчке 11318,  Кине 10910,  Хрватске 9349, Русије 8354, Турске 7951 и Босне и Херцеговине 7583  || Просечна (бруто) зарада у jaнуару 2019. износила је 93024 РСД што у односу на претходни месец представља номинални раст од 3,0%, а реални за 2,6%. Стопа регистроване незапослености у 2018 години износила је 10,1%, што представља смањење за 1,8% у односу на претходну 2017. годину. (По старосним групама :15-29 година – 18,2%; 30-44 године – 34,6%; 45-65 године – 47,2%.)

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Април, 2019

100,6

Просечне зараде

Фебруар, 2019

89860

Индекс номиналних зарада (II/I 2019)

Фебруар, 2019

96,6

Индекс реалних зарада (II/I 2019)

Фебруар, 2019

96,1

Индекс индустријске производње

Март, 2019

99,0

Број рођених

Април, 2019

1530

Број умрлих

Април, 2019

1928

Број склопљених бракова

Април, 2019

499

Број разведених бракова

Април, 2019

270

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2018

252524

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2017. 

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда2017

 

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2018

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2018

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.