Потрошачке цене у Београду, у августу 2021. године, повећане су за 0,9 % у односу на јул 2021. године. У поређењу са истим месецом прошле године, потрошачке цене су повећане за 3,7 % , док су у поређењу са децембром 2020. године, веће за 4 % || У Београду у јулу 2021. године у односу на јул 2020.године, забележено је повећање броја долазака  туриста за 389 % и броја ноћења за 332 %. Највећи број ноћења у јулу 2021. године су остварили туристи из Индије 38782, Турске 11629, Русије 9041, Немачке 8580, Босне и Херцеговине 7501 и САД 5967 || Просечна (бруто) зарада у периоду јануар-јун 2021.год. износила је 109629 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 8,5%, а реални за 6,2%

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Август ,2021

100,9

Просечне зараде

Јун, 2021

111010

Индекс номиналних зарада

Јун, 2021

108,4

Индекс реалних зарада

Јун, 2021

105,2

Индекс индустријске производње

Јул, 2021

103,5

Број рођених

Јул, 2021

1855

Број умрлих

Јул, 2021

1988

Број склопљених бракова

Јул, 2021

903

Број разведених бракова

Јул, 2021

252

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2019

218356

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

 
 

 

 

 
 

 

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2021

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2020

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2019

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда 2019

 

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.