Потрошачке цене у Београду, у  јуну 2018. године,  повећане су за 0,5 % у односу на претходни месец. На ово повећање највише је утицао раст цена меса и воћа || У односу на мај 2017. године, у мају 2018. године забележено је повећање броја долазака  туриста за 12 % и ноћења за 13 %. Највећи број ноћења су остварили туристи из Турске 20515, Кине 11032, Немачке 9300, Хрватске 8583, Русије 8357 и Словеније 7932. За првих пет месеци 2018. године дошло је до повећања броја долазака  туриста за 8 % и ноћења за 10 % || Просечна (бруто) зарада у AПРИЛУ 2018. износила је  82755 РСД што у односу на МАРТ 2018. представља номинални пад од 0,6% и  реални за 0,9%. Регистрована стопа незапослености у првом кварталу  2018. износила је 10,8%,што је смањење за 0,3% у односу на  четврти квартал 2017.(По старосним групама :15-29 година – 19,7%; 30-44 године – 35,5%; 45-65 године –44,8%.) 

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Мај, 2018

100,6

Просечне зараде

Април, 2018

81755

Индекс номиналних зарада (III/Ø 2017)

Април, 2018

99,4

Индекс реалних зарада (III/Ø 2017)

Април, 2018

99,1

Индекс индустријске производње

Мај, 2018

101,6

Број рођених

Мај, 2018

1578

Број умрлих

Мај, 2018

1797

Број склопљених бракова

Мај, 2018

1171

Број разведених бракова

Мај, 2018

212

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2017

225791

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2017

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2017

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2016. 

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда2016

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2015. 

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда2015

Циљ истраживања:

  • Сагледати ставове, опажања, утиске страних туриста који у Београд долазе бродовима
  • Осмислити/унапредити туристичку понуду Београда и пратеће садржаје, указати/решавати проблеме у граду према резултатима истраживања

Начин прикупљања података:

  • Теренска анкета, реализована директним контактом, у Луци Београд

Узорак:

  • Случајни, према планираној динамици доласка бродова, у истраживању је учествовало 825 испитаника

Теренска фаза:

  • Анкетирање реализовано у периоду од марта до новембра 2015. године.

 

Преузмите презентацију