Потрошачке цене у Београду, у августу 2020. године, смањене су за 0,1% у односу на јул 2020. године. У поређењу са децембром прошле године, потрошачке цене су повећане за 1,9 %. Посматрано по главним групама производа и услуга, у августу 2020. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групи Рекреација и култура (3,0 %), Транспорт (1,0 %), Образовање (0,7 %) и Алкохолна пића и дуван (0,2 %). Пад цена је забележен у групи Храна и безалкохолна пића ( -1,2 %), Одећа и обућа (-0,7 %), Ресторани и хотели (-0,5%) Комуникације (-0,2%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Осталa робa и услуге (-0,1 %)||  У Београду у јулу 2020. године у односу на јул 2019.године, забележено је смањење броја долазака туриста за 88 % и броја ноћења за 82 %. Највећи број ноћења у јулу 2020. године су остварили туристи из Турске 3883, Немачке 2520, Русије 1941, Босне и Херцеговине 1607, САД 1510 и Кине 1500 || Просечна (бруто) зарада у периоду јануару-јун 2020.год. износила је 101000 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 9,0%, а реални за 7,3%

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Август, 2020

99,9

Просечне зараде

Јун, 2020

101766

Индекс номиналних зарада (VI/V 2020)

Јун, 2020

101,5

Индекс реалних зарада (VI/V 2020)

Јун, 2020

100,9

Индекс индустријске производње

Јул, 2020

102,2

Број рођених

Август, 2020

1658

Број умрлих

Август, 2020

2035

Број склопљених бракова

Август, 2020

769

Број разведених бракова

Август, 2020

132

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2019

218356

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

 
 

 

 

 
 

 

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2018

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда 2018

 

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2019

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2019

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2018

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2018

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.