Потрошачке цене у Београду, у децембру 2019. године, повећане  су за 0,5% у односу на новембар 2019. године.  У поређењу са са истим месецом прошле године, потрошачке цене су повећане за 1,7 %. Посматрано по главним групама производа и услуга, у децембру 2019. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групи Стан, вода, ел. енергија, гас и друга горива (1,7%), Храна и безалкохолна пића (1,2%) и  Здравство и Рекреација и култура ( за 0,2%). Пад цена је забележен у групи Ресторани и хотели (- 2,0 %), Комуникације (-0,3%), Транспорт и Алкохолна пића и дуван (за -0, 2%) и  Намештај, покућство и текуће одржавање стана (-0,1%) || У Београду у новембру 2019. године, у односу на новембар 2018. године, забележено је повећање броја долазака  туриста за 22 % и броја ноћења за 24 %. Број долазака страних туриста у новембру 2019. године у односу на новембар 2018. године већи је за 25 %, док је број ноћења већи за 23 %. Највећи број ноћења у новембру 2019. године су остварили туристи из Хрватске 12406, Кине 12164, Босне и Херцеговине 11302, Турске 11069, Црне Горе 9240 и Словеније 8941. За једанаест месеци 2019. године у односу на исти период 2018. године, дошло је до повећања броја долазака туриста и ноћења за по 8 % || Просечна (бруто) зарада у периоду јануар-октобар 2019. износила је 92723 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 11,5%, а реални за 9,8%. Стопа  регистроване незапослености у трећем кварталу 2019. износила је 8,2%.(По старосним групама :15-29 година – 16,1%; 30-44 године – 33,8%; 45-65 године – 50,1%.) 

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Децембар, 2019

100,5

Просечне зараде

Октобар, 2019

93410

Индекс номиналних зарада (IX/X 2019)

Октобар, 2019

101,4

Индекс реалних зарада (IX/X 2019)

Октобар, 2019

101,3

Индекс индустријске производње

Новембар, 2019

100,0

Број рођених

Новембар, 2019

1651

Број умрлих

Новембар, 2019

1877

Број склопљених бракова

Новембар, 2019

682

Број разведених бракова

Новембар, 2019

198

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јан/Јун 2019

212334

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2018

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда 2018

 

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2019

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2019

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2018

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2018

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.