Просечна (бруто) зарада у периоду јануар-децембар 2020.год. износила је 102400 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 9,1%, а реални за 7,2% || Потрошачке цене у Београду, у јануару 2021. године, повећане су за 0,6 % у односу на децембар 2020. године. У поређењу са истим месецом прошле године, потрошачке цене су повећане за 1,7 %. У 2020. години у поређењу са 2019. годином, потрошачке цене у просеку су повећане за 1,8 %. Посматрано по главним групама производа и услуга, у јануару 2021. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групи Стан, вода, ел. енергија, гас и друга горива (2,1 %), Транспорт (1,2 %), Рекреација и култура (0,9 %), Храна и безалкохолна пића (0,4 %), Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Осталa робa и услуге (0,3 %), Здравство и Алкохолна пића и дуван (0,2 %). Пад цена је забележен у групи Одећа и обућа (- 0,8 %), Комуникације (- 0,6 %) и Образовање (- 0,1 %) || У Београду у децембру 2020. године у односу на децембар 2019.године, забележено је смањење броја долазака туриста за 81 % и броја ноћења за 70 %. Највећи број ноћења у децембру 2020. године су остварили туристи из Турске 5903, Русије 3818, Кине 3432, Црне Горе 2241, Босне и Херцеговине 2203 и Немачке 1780

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Јануар ,2021

100,6

Просечне зараде

Децембар, 2020

112684

Индекс номиналних зарада (XII/XI 2020)

Децембар, 2020

120,1

Индекс реалних зарада (XII/XI 2020)

Децембар, 2020

117,7

Индекс индустријске производње

Јануар, 2021

99,3

Број рођених

Јануар, 2021

1432

Број умрлих

Јануар, 2021

2691

Број склопљених бракова

Јануар, 2021

284

Број разведених бракова

Јануар, 2021

98

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2019

218356

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

 
 

 

 

 
 

 

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2019

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда 2019

 

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2020

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2020

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2018

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда 2018

 

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.