У Београду у фебруару 2020. године у односу на фебруар 2019.године, забележено је повећање броја долазака туриста за 13 % и броја ноћења за 20 %. Највећи број ноћења у фебруару 2020. године су остварили туристи из Турске 9104, Кине 8784, Хрватске 8080, Грчке 7369, Босне и Херцеговине 6573 и Русије 6421 || Просечна (бруто) зарада у јануару 2020.год. износила је 101597 РСД што у односу на исти месец претходне године представља номинални раст од 9,2%, а реални за 7,3%. Стопа  регистроване незапослености у четвртом кварталу 2019. износила је 8,1%.(По старосним групама :15-29 година – 16,6%; 30-44 године – 33,4%; 45-65 године – 50,0%.) || Потрошачке цене у Београду, у фебруару 2020. године, повећане су за 0,8% у односу на јануар 2020. године. У поређењу са децембром прошле године, потрошачке цене су повећане за 1,4 %. Посматрано по главним групама производа и услуга, у фебруару 2020. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групи Комуникације (3,7%), Алкохолна пића и дуван (2,8%), Храна и безалкохолна пића (1,7%), Рекреација (0,6%) и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,1%). Пад цена је забележен у групи Транспорт (-0,6%), Одећа и обућа ( -0,2%), Стан, вода, ел. енергија, гас и друга горива и Ресторани и хотели (за -0,1%)

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Фебруар, 2020

100,8

Просечне зараде

Jануар, 2020

101597

Индекс номиналних зарада (I/XII 2020)

Jануар, 2020

108,3

Индекс реалних зарада (I/XII 2020)

Jануар, 2020

107,3

Индекс индустријске производње

Фебруар, 2020

112,9

Број рођених

Фебруар, 2020

1480

Број умрлих

Фебруар, 2020

2107

Број склопљених бракова

Фебруар, 2020

464

Број разведених бракова

Фебруар, 2020

177

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2019

218356

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2018

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда 2018

 

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2019

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2019

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2018

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2018

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.