Потрошачке цене у Београду, у септембру 2020. године, смањене су за 0,6% у односу на август 2020. године. У поређењу са децембром прошле године, потрошачке цене су повећане за 1,4%. Посматрано по главним групама производа и услуга, у септембру 2020. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групи Комуникације (0,9%), Здравство (0,3%) и Транспорт (0,1%). Пад цена је забележен у групи Рекреација и култура (- 6,6 %), Одећа и обућа (- 0,6 %), Храна и безалкохолна пића (- 0,4%), Ресторани и хотели (- 0,3%), Образовање и Осталa робa и услуге (- 0,2%) и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (- 0,1 %) || У Београду у августу 2020. године у односу на август 2019.године, забележено је смањење броја долазака туриста за 86 % и броја ноћења за 79 %. Највећи број ноћења у августу 2020. године су остварили туристи из Турске 5405, Босне и Херцеговине 2294, Немачке 2011, Русије 1789, САД 1608 и Француске 1455 || Просечна (бруто) зарада у периоду јануару-јул 2020.год. износила је 101104 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 9,0%, а реални за 7,3%

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Септембар ,2020

99,4

Просечне зараде

Јул, 2020

101718

Индекс номиналних зарада (VII/VI 2020)

Јул, 2020

100,0

Индекс реалних зарада (VII/VI 2020)

Јул, 2020

99,7

Индекс индустријске производње

Август, 2020

102,1

Број рођених

Септембар, 2020

1823

Број умрлих

Септембар, 2020

1817

Број склопљених бракова

Септембар, 2020

829

Број разведених бракова

Септембар, 2020

320

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2019

218356

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

 
 

 

 

 
 

 

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2020

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2020

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2018

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда 2018

 

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.