Потрошачке цене у Београду, у  фебруару 2019. године,  повећане су за 0,5% у односу на претходни месец. На ово повећање највише је утицао раст цена поврћа || У јануару 2019. године, у односу на јануар 2018. године, забележено је повећање броја долазака и броја ноћења туриста за по 2%. Највећи број ноћења су остварили туристи из Турске 7991, Русије 6776, Кине 6640, Хрватске 6463, Црне Горе 4850 и Босне и Херцеговине 4589 || Просечна (бруто) зарада у периоду јануар-децембар 2018. износила је 83941 РСД што у односу на исти период прошле године представља номинални раст од 5,8%, а реални за 4,1%. Стопа регистроване незапослености у четвртом кварталу 2018. износила је 9,4%, што је смањење за 0,2% у односу на трећи квартал 2018. (По старосним групама :15-29 година – 18,2%; 30-44 године – 34,6%; 45-65 године – 47,2%.) 

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Фебруар, 2018

100,5

Просечне зараде

Децембар, 2018

90286

Индекс номиналних зарада (XII/XI 2018)

Децембар, 2018

106,0

Индекс реалних зарада (XII/XI 2018)

Децембар, 2018

106,1

Индекс индустријске производње

Јануар, 2018

91,5

Број рођених

Јануар, 2019

1635

Број умрлих

Јануар, 2019

2234

Број склопљених бракова

Јануар, 2019

320

Број разведених бракова

Јануар, 2019

187

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2018

252524

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2017. 

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда2017

 

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2018

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2018

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.