Просечна (бруто) зарада у периоду јануару-април 2020.год. износила је 100983 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 9,3%, а реални за 7,6% || Потрошачке цене у Београду, у мају 2020. године, смањене су за 0,2% у односу на април 2020. године. У поређењу са децембром прошле године, потрошачке цене су повећане за 1,1 %. Посматрано по главним групама производа и услуга, у мају 2020. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групи Ресторани и хотели (1,4%), Храна и безалкохолна пића (0,2%), Рекреација и култура (0,1%). Пад цена је забележен у групама Транспорт (за -2,8%), Здравство (за -0,3%), Одећа и обућа, Стан, вода, ел. енергија, гас и друга горива, Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Комуникације (за -0,1%) || У Београду у мају 2020. године у односу на мај 2019.године, забележено је смањење броја долазака  туриста за 96 % и броја ноћења за 89 %. Највећи број ноћења у мају 2020. године су остварили туристи из Турске 2075, Русије 1689,  Црне Горе 542, Кине 521, Босне и Херцеговине 501 и Немачке 395

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Мај, 2020

99,8

Просечне зараде

Април, 2020

100375

Индекс номиналних зарада (IV/III 2020)

Април, 2020

98,0

Индекс реалних зарада (IV/III 2020)

Април, 2020

97,9

Индекс индустријске производње

Мај, 2020

102,4

Број рођених

Мај, 2020

1487

Број умрлих

Мај, 2020

1802

Број склопљених бракова

Мај, 2020

334

Број разведених бракова

Мај, 2020

84

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2019

218356

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

 
 

 

 

 
 

 

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2018

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда 2018

 

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2019

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2019

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2018

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2018

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.