У Београду у октобру 2019. године, у односу на октобар 2018. године, забележено је повећање броја долазака  туриста за 13 % и броја ноћења за 14 %. Највећи број ноћења у октобру 2019. године су остварили туристи из Кине 21820, Турске 13592, Немачке 12798, Хрватске 12471, Грчке 11893 и Црне Горе 11200. За десет месеци 2019. годинеу односу на исти период 2018. године, дошло је до повећања броја долазака туриста за 7 % и ноћења туриста за 6 % || Просечна (бруто) зарада у периоду јануар-септембар 2019. износила је 92646 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 11,6%, а реални за 9,8%. Стопа регистроване незапослености у трећем кварталу 2019. износила је 8,2%.(По старосним групама :15-29 година – 16,1%; 30-44 године – 33,8%; 45-65 године – 50,1%.) || Потрошачке цене у Београду, у  октобру 2019. године,  повећане  су за 0,1 % у односу на претходни месец. Посматрано по главним групама производа и услуга, у октобру 2019. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Одећа и обућа (1,3%), Транспорт и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по 0,5%), Алкохолна пића и дуван (0,2%), Рекреација и култура (0,1%). Пад цена је забележен у групама Образовање и Стан, вода, ел. енергија, гас и друга горива (за по -0, 1%)

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Октобар, 2019

100,1

Просечне зараде

Септембар, 2019

92133

Индекс номиналних зарада (VIII/IX 2019)

Септембар, 2019

99,8

Индекс реалних зарада (VIII/IX 2019)

Септембар, 2019

100,3

Индекс индустријске производње

Октобар, 2019

99,6

Број рођених

Октобар,,2019

1918

Број умрлих

Октобар, 2019

2004

Број склопљених бракова

Октобар, 2019

975

Број разведених бракова

Октобар, 2019

293

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јан/Јун 2019

212334

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2018

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда 2018

 

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2019

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2019

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2018

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2018

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.