Просечна (бруто) зарада у периоду јануар-септембар 2020.год. износила је 101022 РСД што у односу на исти период претходне године представља номинални раст од 9,0%, а реални за 7,2% || Потрошачке цене у Београду, у октобру 2020. године, повећане су за 0,1% у односу на септембар 2020. године.У поређењу са децембром прошле године, потрошачке цене су повећане за 1,4%. Посматрано по главним групама производа и услуга, у октобру 2020. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групи Одећа и обућа (1,2 %), Образовање и Ресторани и хотели (0,6 %), Комуникације (0,5 %), Здравство (0,4 %) и Рекреација и култура и Осталa робa и услуге (0,2%). Пад цена је забележен у групи Транспорт (- 0,3 %) и Храна и безалкохолна пића и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (- 0,2 %)||У Београду у септембру 2020. године у односу на септембар 2019.године, забележено је смањење броја долазака туриста за 79 % и броја ноћења за 73 %. Највећи број ноћења у септембру 2020. године су остварили туристи из Турске 6383, Босне и Херцеговине 4237, Русије 3069, Црне Горе 2986, Немачке 2081 и САД 1938

 

Показатељи

Индекс потрошачких цена

Октобар ,2020

100,1

Просечне зараде

Септембар, 2020

101640

Индекс номиналних зарада (IX/VIII 2020)

Септембар, 2020

101,8

Индекс реалних зарада (IX/VIII 2020)

Септембар, 2020

102,4

Индекс индустријске производње

Октобар, 2020

102,2

Број рођених

Октобар, 2020

1702

Број умрлих

Октобар, 2020

1975

Број склопљених бракова

Октобар, 2020

861

Број разведених бракова

Октобар, 2020

333

Просечне цене станова новоградње у Београду

Јул/Дец 2019

218356

Преглед свих показатеља за текућу / претходну годину.
Индекси цена на мало и трошкова живота за период od 1997 год. до 2010 год.и потрошачких цена за период од 2011 год.

 
 

 

 

 
 

 

Секретаријат за управу града Београда, сектор статистике, објавио је нову публикацију Београд у бројкама 2020

Публикација је издата у штампаном и дигиталном (pdf) формату.
Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, кликом на Београд у бројкама 2020

Секретаријат за управу, сектор статистике објавио је нову публикацију, Статистички годишњак Београда 2018

Публикација је издата у дигиталном (pdf) формату.


Детаљније о овој публикацији и преузимање у pdf формату, линк: 

Статистички годишњак Београда 2018

 

Преузмите:

 Жене и мушкарци у Београду, 2017

 

ПРЕДГОВОР

Публикација „ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ” настала је као резултат идентификованих потреба корисника да се одређена социо-економска обележја прате преко статистичких података приказаних према полу, а са циљем креирања и спровођења политике, усмерене ка отклањању родне неједнакости, унапређењем законских решења и њиховом применом.

Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

 

Секретаријат за управу – Сектор статистике, овом публикацијом пружа посебан увид у шири избор статистичких података према полу из следећих области:

1. Становништво

2. Образовање

3. Информационо-коминикационе технологије

4. Запосленост

5. Зараде и пензије

6. Коришћење времена

7. Здравство

8. Правосуђе

С обзиром да је родна неравноправност још увек врло присутна у већини области нашег друштвеног живота, надамо се да ће ова публикација скренути пажњу на постојеће стање и иницирати доношење одговарајућих мера, усмерених ка унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у граду Београду.

Редакциони одбор се посебно захваљује Републичком заводу за статистику на свесрдној помоћи приликом реализације ове публикације.